برگزاری انتخابات انجمن های علمی دانشگاه محقق اردبیلی


دوشنبه, 11 مهر 1401 958

کاندیداتوری از طریق سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی (پلینک)

آدرس سامانه: farhangi.uma.ac.ir

زمان ثبت‌نام: ۹ مهرماه الی ۲۲ مهرماه ۱۴۰۱

زمان برگزاری انتخابات: ۸ الی ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱