انجمن علمی علوم و صنایع چوب
انجمن علمی مهندسی معدن
انجمن علمی ادیان و عرفان
انجمن علمی اقتصاد
انجمن علمی آمار
انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی
انجمن علمی باستان شناسی
انجمن علمی تاریخ
انجمن علمی تولیدات دامی مغان
انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان
انجمن علمی تولیدات گیاهی و معطر مشگین شهر
انجمن علمی جغرافیا
انجمن علمی حقوق
انجمن علمی رباتیک
انجمن علمی روانشناسی
انجمن علمی ریاضی
انجمن علمی زبان و ادبیات عربی
انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی
انجمن علمی زمین شناسی
انجمن علمی زیست شناسی
انجمن علمی ژنتیک و تولیدات گیاهی
انجمن علمی سبز
انجمن علمی شیمی
انجمن علمی علوم باغبانی
انجمن علمی علوم تربیتی
انجمن علمی علوم دامی
انجمن علمی علوم سیاسی
انجمن علمی علوم کامپیوتر
انجمن علمی علوم مهندسی نمین
انجمن علمی علوم و صنایع غذایی
انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل
انجمن علمی علوم و مهندسی خاک
انجمن علمی فلسفه
انجمن علمی فیزیک
انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
انجمن علمی گیاه پزشکی
انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر
انجمن علمی ماشین آلات کشاورزی مغان
انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
انجمن علمی مدیریت بازرگانی
انجمن علمی مدیریت گردشگری
انجمن علمی مرتع و آبخیزداری
انجمن علمی مشاوره
انجمن علمی مکانیک بیوسیستم
انجمن علمی مهندسی آب
انجمن علمی مهندسی برق
انجمن علمی مهندسی شیمی
انجمن علمی مهندسی عمران
انجمن علمی مهندسی فضای سبز
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
انجمن علمی مهندسی معماری
انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون
انجمن علمی مهندسی مکانیک
انجمن علمی نانو
انجمن علمی نجوم
انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی
انجمن علمی بیومکانیک ورزشی
انجمن علمی جامعه شناسی
انجمن علمی دانشجویی صنایع دستی
انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت
انجمن علمی دانشجویی نقاشی
انجمن علمی دانشجویی هنر اسلامی
انجمن علمی صنعت نفت و گاز
انجمن علمی کارآفرینی
انجمن علمی مدیریت ورزشی
انجمن علمی مهندسی اپتیک و لیزر
انجمن علمی مهندسی انرژی
انجمن علمی مهندسی ساخت و تولید
انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی
انجمن علمی هیدروانفورماتیک
انجمن ورزشی دانشجویی
شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه محقق اردبیلی
مدیریت و بیومکانیک ورزشی
مهندسی تولیدات گیاهی علوم باغبانی مشگین شهر
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی علوم و صنایع چوب مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی مهندسی معدن مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی ادیان و عرفان مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی اقتصاد مشاهده جزئیات
5 انجمن علمی آمار مشاهده جزئیات
6 انجمن علمی آموزش زبان انگلیسی مشاهده جزئیات
7 انجمن علمی باستان شناسی مشاهده جزئیات
8 انجمن علمی تاریخ مشاهده جزئیات
9 انجمن علمی تولیدات دامی مغان مشاهده جزئیات
10 انجمن علمی تولیدات گیاهی مغان مشاهده جزئیات
11 انجمن علمی تولیدات گیاهی و معطر مشگین شهر مشاهده جزئیات
12 انجمن علمی جغرافیا مشاهده جزئیات
13 انجمن علمی حقوق مشاهده جزئیات
14 انجمن علمی رباتیک مشاهده جزئیات
15 انجمن علمی روانشناسی مشاهده جزئیات
16 انجمن علمی ریاضی مشاهده جزئیات
17 انجمن علمی زبان و ادبیات عربی مشاهده جزئیات
18 انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی مشاهده جزئیات
19 انجمن علمی زمین شناسی مشاهده جزئیات
20 انجمن علمی زیست شناسی مشاهده جزئیات
21 انجمن علمی ژنتیک و تولیدات گیاهی مشاهده جزئیات
22 انجمن علمی سبز مشاهده جزئیات
23 انجمن علمی شیمی مشاهده جزئیات
24 انجمن علمی علوم باغبانی مشاهده جزئیات
25 انجمن علمی علوم تربیتی مشاهده جزئیات
26 انجمن علمی علوم دامی مشاهده جزئیات
27 انجمن علمی علوم سیاسی مشاهده جزئیات
28 انجمن علمی علوم کامپیوتر مشاهده جزئیات
29 انجمن علمی علوم مهندسی نمین مشاهده جزئیات
30 انجمن علمی علوم و صنایع غذایی مشاهده جزئیات
31 انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل مشاهده جزئیات
32 انجمن علمی علوم و مهندسی خاک مشاهده جزئیات
33 انجمن علمی فلسفه مشاهده جزئیات
34 انجمن علمی فیزیک مشاهده جزئیات
35 انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی مشاهده جزئیات
36 انجمن علمی گیاه پزشکی مشاهده جزئیات
37 انجمن علمی گیاهان دارویی مشگین شهر مشاهده جزئیات
38 انجمن علمی ماشین آلات کشاورزی مغان مشاهده جزئیات
39 انجمن علمی مخترعین و مبتکرین مشاهده جزئیات
40 انجمن علمی مدیریت بازرگانی مشاهده جزئیات
41 انجمن علمی مدیریت گردشگری مشاهده جزئیات
42 انجمن علمی مرتع و آبخیزداری مشاهده جزئیات
43 انجمن علمی مشاوره مشاهده جزئیات
44 انجمن علمی مکانیک بیوسیستم مشاهده جزئیات
45 انجمن علمی مهندسی آب مشاهده جزئیات
46 انجمن علمی مهندسی برق مشاهده جزئیات
47 انجمن علمی مهندسی شیمی مشاهده جزئیات
48 انجمن علمی مهندسی عمران مشاهده جزئیات
49 انجمن علمی مهندسی فضای سبز مشاهده جزئیات
50 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر مشاهده جزئیات
51 انجمن علمی مهندسی معماری مشاهده جزئیات
52 انجمن علمی مهندسی مکانیزاسیون مشاهده جزئیات
53 انجمن علمی مهندسی مکانیک مشاهده جزئیات
54 انجمن علمی نانو مشاهده جزئیات
55 انجمن علمی نجوم مشاهده جزئیات
56 انجمن علمی اوقات فراغت و سلامت اجتماعی مشاهده جزئیات
57 انجمن علمی بیومکانیک ورزشی مشاهده جزئیات
58 انجمن علمی جامعه شناسی مشاهده جزئیات
59 انجمن علمی دانشجویی صنایع دستی مشاهده جزئیات
60 انجمن علمی دانشجویی مغز و شناخت مشاهده جزئیات
61 انجمن علمی دانشجویی نقاشی مشاهده جزئیات
62 انجمن علمی دانشجویی هنر اسلامی مشاهده جزئیات
63 انجمن علمی صنعت نفت و گاز مشاهده جزئیات
64 انجمن علمی کارآفرینی مشاهده جزئیات
65 انجمن علمی مدیریت ورزشی مشاهده جزئیات
66 انجمن علمی مهندسی اپتیک و لیزر مشاهده جزئیات
67 انجمن علمی مهندسی انرژی مشاهده جزئیات
68 انجمن علمی مهندسی ساخت و تولید مشاهده جزئیات
69 انجمن علمی مهندسی مواد و متالورژی مشاهده جزئیات
70 انجمن علمی هیدروانفورماتیک مشاهده جزئیات
71 انجمن ورزشی دانشجویی مشاهده جزئیات
72 شاخه دانشجویی انجمن مهندسی گاز ایران در دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
73 مدیریت و بیومکانیک ورزشی مشاهده جزئیات
74 مهندسی تولیدات گیاهی علوم باغبانی مشگین شهر مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی امید دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی
بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
هیأت مکتب الشهداء دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی امید دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
2 انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
3 بسیج اساتید دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
4 بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
5 جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات
6 هیأت مکتب الشهداء دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی مشاهده جزئیات

کارآفرینی
کانون آسیب های اجتماعی
کانون تئاتر
کانون خطایی
کانون رسانه
کانون شعر و ادب
کانون صنایع دستی
کانون فن بیان
کانون فیلم و عکس
کانون کتاب و اندیشه
کانون گردشگری
کانون محیط زیست
کانون مهارت افزایی
کانون هلال احمر
کانون همیاران سلامت
کانون همیاری
کانون هنرهای تجسمی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کارآفرینی مشاهده جزئیات
2 کانون آسیب های اجتماعی مشاهده جزئیات
3 کانون تئاتر مشاهده جزئیات
4 کانون خطایی مشاهده جزئیات
5 کانون رسانه مشاهده جزئیات
6 کانون شعر و ادب مشاهده جزئیات
7 کانون صنایع دستی مشاهده جزئیات
8 کانون فن بیان مشاهده جزئیات
9 کانون فیلم و عکس مشاهده جزئیات
10 کانون کتاب و اندیشه مشاهده جزئیات
11 کانون گردشگری مشاهده جزئیات
12 کانون محیط زیست مشاهده جزئیات
13 کانون مهارت افزایی مشاهده جزئیات
14 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات
15 کانون همیاران سلامت مشاهده جزئیات
16 کانون همیاری مشاهده جزئیات
17 کانون هنرهای تجسمی مشاهده جزئیات

گفتمان سیاست
نشریه Blossom
نشریه اتفاق
نشریه افق
نشریه اورمان
نشریه آرتاب
نشریه باستان شناخت
نشریه باستان نامه
نشریه پروخاک
نشریه تارلا
نشریه تحول
نشریه تربیت
نشریه ترنج
نشریه توان سبز
نشریه توسعه اقتصادی
نشریه حق‌الیقین
نشریه حیات مشجر
نشریه خزر
نشریه دغدغه
نشریه دکتر خاک
نشریه رما
نشریه رویش
نشریه زمین‌کاوان جوان
نشریه ساو اندیشه
نشریه سراج
نشریه طراحان منظر
نشریه عصر ورزش
نشریه فارمتک
نشریه کاغذ سبز
نشریه کیمیا
نشریه کیمیا فن
نشریه مشاور پویا
نشریه مهندسی طبیعت
نشریه نشرداد
نشریه نوبل
نشریه ورزش و سلامتی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 ام سی 2 مشاهده جزئیات
2 گفتمان سیاست مشاهده جزئیات
3 نشریه Blossom مشاهده جزئیات
4 نشریه اتفاق مشاهده جزئیات
5 نشریه افق مشاهده جزئیات
6 نشریه اورمان مشاهده جزئیات
7 نشریه آرتاب مشاهده جزئیات
8 نشریه باستان شناخت مشاهده جزئیات
9 نشریه باستان نامه مشاهده جزئیات
10 نشریه پروخاک مشاهده جزئیات
11 نشریه تارلا مشاهده جزئیات
12 نشریه تحول مشاهده جزئیات
13 نشریه تربیت مشاهده جزئیات
14 نشریه ترنج مشاهده جزئیات
15 نشریه توان سبز مشاهده جزئیات
16 نشریه توسعه اقتصادی مشاهده جزئیات
17 نشریه حق‌الیقین مشاهده جزئیات
18 نشریه حیات مشجر مشاهده جزئیات
19 نشریه خزر مشاهده جزئیات
20 نشریه دغدغه مشاهده جزئیات
21 نشریه دکتر خاک مشاهده جزئیات
22 نشریه رما مشاهده جزئیات
23 نشریه رویش مشاهده جزئیات
24 نشریه زمین‌کاوان جوان مشاهده جزئیات
25 نشریه ساو اندیشه مشاهده جزئیات
26 نشریه سراج مشاهده جزئیات
27 نشریه طراحان منظر مشاهده جزئیات
28 نشریه عصر ورزش مشاهده جزئیات
29 نشریه فارمتک مشاهده جزئیات
30 نشریه کاغذ سبز مشاهده جزئیات
31 نشریه کیمیا مشاهده جزئیات
32 نشریه کیمیا فن مشاهده جزئیات
33 نشریه مشاور پویا مشاهده جزئیات
34 نشریه مهندسی طبیعت مشاهده جزئیات
35 نشریه نشرداد مشاهده جزئیات
36 نشریه نوبل مشاهده جزئیات
37 نشریه ورزش و سلامتی مشاهده جزئیات

حافظان وحی
سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان
گروه تواشیح نجم
مسابقات کتابخوانی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 حافظان وحی مشاهده جزئیات
2 سی و پنجمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مشاهده جزئیات
3 سی و چهارمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مشاهده جزئیات
4 سی و ششمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان مشاهده جزئیات
5 گروه تواشیح نجم مشاهده جزئیات
6 مسابقات کتابخوانی مشاهده جزئیات