فصلنامه علمی سیاسی گفتمان سیاست - شماره دوم

صاحب امتیاز : انجمن علمی علوم سیاسی
مدیر مسئول : پوريا جعفرپور
سر دبیر : پوريا جعفرپور
چهارشنبه, 26 خرداد 1400

دغدغه - شماره دوازدهم

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول : حامد نقي زاده اردبيلي
سر دبیر : سپيده قهرمان پور
دوشنبه, 03 خرداد 1400

گاهنامه علمی ورزش و سلامتی - شماره ششم

صاحب امتیاز : انجمن علمی تربیت بدنی
مدیر مسئول : حامد خيرالهي ميداني
سر دبیر : مهسا نباتي سفيده خوان
دوشنبه, 27 اردیبهشت 1400

گاهنامه علمی نوبل - شماره دوم

صاحب امتیاز : انجمن علمی مخترعین و مبتکرین
مدیر مسئول : مهدي قاسمي
سر دبیر : زینب رضائی
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400

فصلنامه علمی عصر ورزش - شماره دوم

صاحب امتیاز : انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
مدیر مسئول : نيما حسن زاده
سر دبیر : سليم عوج قيل پنلوعلیا
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400

گاهنامه علمی کیمیا فن - شماره سوم

صاحب امتیاز : انجمن علمی مهندسی شیمی
مدیر مسئول : سيده سيما حاتمي سيدبيگلو
سر دبیر : عرفان فتح اللهي مرني
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400

گاهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی مشاور پویا - شماره نهم

صاحب امتیاز : انجمن علمی مشاوره
مدیر مسئول : محمدرضا نوروزي همايون
سر دبیر : زهرا عبادي تكانلو
یکشنبه, 26 اردیبهشت 1400

فصلنامه علمی فرهنگی تحول - شماره سیزدهم

صاحب امتیاز : انجمن علمی روانشناسی
مدیر مسئول : شيوا رحيم زادگان
سر دبیر : سحر خوش سرور
شنبه, 25 اردیبهشت 1400

گاهنامه علمی اورمان - شماره سوم

صاحب امتیاز : انجمن علمی علوم و مهندسی جنگل
مدیر مسئول : عرفان قاسمي
سر دبیر : سودا علايي نژاد
دوشنبه, 20 اردیبهشت 1400

دغدغه - شماره یازدهم

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول : حامد نقي زاده اردبيلي
سر دبیر : سپيده قهرمان پور
پنجشنبه, 02 اردیبهشت 1400

دغدغه - شماره دهم

صاحب امتیاز : بسیج دانشجویی دانشگاه محقق اردبیلی
مدیر مسئول : حامد نقي زاده اردبيلي
سر دبیر : سپيده قهرمان پور
شنبه, 30 اسفند 1399

گاهنامه علمی، فرهنگی و اجتماعی مشاور پویا - شماره هشتم

صاحب امتیاز : انجمن علمی مشاوره
مدیر مسئول : محمدرضا نوروزي همايون
سر دبیر : زهرا عبادي تكانلو
ﺳﻪشنبه, 26 اسفند 1399

فصلنامه علمی کاغذ سبز - شماره دهم

صاحب امتیاز : انجمن علمی علوم و صنایع چوب
سر دبیر : عليرضا طلوعي قره چناق
ﺳﻪشنبه, 26 اسفند 1399

فصلنامه علمی عصر ورزش - شماره اول

صاحب امتیاز : انجمن علمی فیزیولوژی ورزشی
مدیر مسئول : نيما حسن زاده
سر دبیر : سليم عوج قيل پنلوعلیا
دوشنبه, 25 اسفند 1399

فصلنامه علمی توسعه اقتصادی - شماره چهارم

صاحب امتیاز : انجمن علمی اقتصاد
مدیر مسئول : بابك جعفري
سر دبیر : مريم جاويداصل قوجه بيگلو
دوشنبه, 25 اسفند 1399